/Regulamin portalu

Regulamin portalu

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.ipadel.pl

2. Regulamin zamieszczania komentarzy do artykułów

a) redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy; komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną.

b) komentarze zawierające wulgaryzmy, treści powszechnie uznawane za obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz ośmieszające kogokolwiek oraz zawierające dane osób niebędących osobami publicznymi nie będą publikowane.

c) komentarze naruszające którykolwiek z punktów regulaminu nie będą publikowane; redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcie komentarza bez podania uzasadnienia.

d) treści zawartych w komentarzach nie należy utożsamiać z opinią.

3. Regulamin zamieszczania reklamy

a) zleceniodawca upoważnia redakcję do wystawiania rachunku bez jego podpisu

b) zleceniodawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty należności; uchybienie ustawowym terminom spowoduje naliczenie karnych odsetek za cały okres zwłoki

c) zleceniodawca oświadcza, że zna aktualne warunki przyjmowania materiałów do publikacji określone przez redakcję i zastosuje się do nich (warunki techniczne, terminy dostarczania materiałów itp.)

d) ewentualna rezygnacja z emisji reklamy może nastąpić na 7 dni przed datą edycyjną z zachowaniem formy pisemnej

e) zleceniodawca oświadcza, że zlecona reklama nie jest sprzeczna z prawem, nie narusza praw osób trzecich

f) redakcja zastrzega sobie prawo nieopublikowania reklamy z przyczyn technicznych, redakcyjnych lub innych istotnych i uzasadnionych powodów; zlecona emisja zostanie wtedy zrealizowana w innym terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą

g) redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy, jeśli jej treść jest konkurencyjna względem działalności redakcji

4. Redakcja oświadcza, że nie będzie przekazywać danych zawartych w formularzu dodawania komentarzy, ogłoszeń innym podmiotom, z wyłączeniem próśb organów ścigania w prowadzonych postępowaniach.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu.